Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY KOBIETOM I MATKOM „EURYDYKA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wyszków.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach oraz może pozostawać członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, nie wyłączając członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

Rozdział II

 

Cele i formy działania

 

§ 7.

 

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz:

 1. Stosowania w stosunku do kobiet i matek zasady równego traktowania w prawie i praktyce jego stosowania, w życiu społecznym i politycznym oraz w rodzinie;
 2. Ochrony i respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej i niepełnej;
 3. Zrównania praw obojga rodziców w celu osiągnięcia najwyżej pojętego dobra dziecka poprzez zmiany przyjętej obyczajowo interpretacji prawa, pomijającej rzeczywiste równouprawnienie matek i żon w sferze rodzinnej;
 4. Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i matek oraz ich wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy;
 5. Promowania równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i matek;
 6. Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet, matek i dzieci;
 7. Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom, matkom i dzieciom;
 8. Umożliwienia kobietom i matkom dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej;
 9. Edukacji, w szczególności w zakresie przestrzegania praw kobiet, matek i dzieci przez powołane do tego celu instytucje;
 1. Kształtowania pozytywnego i prawidłowego wizerunku rodziny, w tym zmiany negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, umiejscawiających jednego z rodziców jako osobę drugoplanową w procesie wychowywania dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej socjalizacji poprzez środki masowego przekazu, wydawnictwa i publikacje;
 2. Przeciwdziałania ubóstwu wśród matek samotnie wychowujących dzieci;
 3. Profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie, w tym szczególnie w odniesieniu do kobiet i matek;
 4. Budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia warunków do zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej;
 5. Prowadzenia dialogu społecznego z organami władzy publicznej oraz instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości, działaniami na rzecz dzieci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn;
 6. Integracji społecznej.
 7. Pomocy prawnej osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje cele wymienione w punktach
  1-13.

§ 8.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) podejmowanie działań zmierzających do stosowania przez wymiar sprawiedliwości rzeczywistych narzędzi egzekwowania praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń stojących w sprzeczności z interesami dziecka.;

b) podejmowane działań zmierzających do upodmiotowienia dziecka poprzez uwzględnienie wysłuchanie i      realizację potrzeb emocjonalnych.;

c) propagowanie tolerancyjnych postaw w życiu rodzinnym, wspierających uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci, ze szczególnym naciskiem na uwzględnienie roli obojga rodziców w trudnych, konfliktowych sytuacjach rodzinnych;

       d) udzielanie porad osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom i matkom;

e) prowadzenie działalności informacyjnej propagującej znajomość przepisów prawa rodzinnego, cywilnego i karnego;

f) organizowanie osobom pokrzywdzonym pomocy prawnej, psychologicznej i innej specjalistycznej;

g) towarzyszenie kobietom i matkom w rozprawach sądowych, kontaktach z ojcem, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości;

h) czynny udział przedstawicieli Stowarzyszenia jako organizacji społecznej w sprawach cywilnych i karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych;

i) organizowanie szkoleń, spotkań, porad, wydawanie publikacji i poradników;

j) monitorowanie istniejącego prawa, jego stosowania, wprowadzanych zmian, prezentowanie stanowiska, występowanie do instytucji strażniczych, stanowiących i stosujących prawo;

k) prowadzenie badań i analiz w sferach objętych celami Stowarzyszenia a także wspieranie takich badań i  upowszechnianie ich rezultatów;

l) współpracę z innymi osobami, instytucjami i organizacjami przy realizacji celów statutowych;

m) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez darowizny, zapomogi, świadczenia w ramach pomocy społecznej i świadczenia niefinansowe;

n) opracowywanie i prezentowanie ekspertyz i raportów prawnych i psychologicznych;

o) prowadzenie działalności o charakterze opiniującym i doradczym.

2. Realizując cele zawarte w § 8 pkt 1 Statutu Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10.

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętejna podstawiezłożonej na piśmie deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek członkowskich,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 13.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 0,5 godziny później po terminie pierwszym poprzez wysłanie wiadomości o nowym terminie Walnego Zebrania pocztą elektroniczną lub wiadomością tekstową. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 17.

1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

 

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania zwołanego w trybie § 16 ust. 2 niniejszego Statutu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

8. Walne Zebranie Członków może zostać zarządzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia i wypowiedzi uczestników w czasie rzeczywistym,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym w toku zebrania z możliwością wypowiedzi uczestników.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.

2. W skład zarządu wchodzi: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Pracami zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

5.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowstwo w zarządzie ustaje wskutek odwołania, dobrowolnego ustąpienia z funkcji lub skreślenia z listy członków oraz śmierci.

§ 21.

1. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka zarządu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. zł. do ich ważności wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. występowanie z wnioskami o dotację,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 14. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 15. zatrudnianie pracowników,
 16. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

§ 23.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 24.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika.

2.Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

 

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, członka Komisji oraz sekretarza.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 26.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 28.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 29.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

f) inne źródła.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 1 m-ca od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

  

HISTORIA

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka” rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2014 r.

Powstanie Stowarzyszenia jest odpowiedzią na brak poszanowania i postrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet i matek, oraz ochrony i respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej i niepełnej.

  

MISJA

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy kobietom i matkom, ze szczególnym uwzględnieniem najwyżej pojętego dobra dziecka, poprzez  przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie dyskryminacji kobiet i stosowania wobec nich przemocy.

  

CELE

Cele i formy działania Stowarzyszenia zostały określone w statucie Stowarzyszenia.

Głównym celem Stowarzyszenia jest stosowanie działań na rzecz uzyskania w stosunku do kobiet i matek zasady równego traktowania w prawie i praktyce jego stosowania, w rodzinie, życiu społecznym i politycznym.  

Stowarzyszenie ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenie warunków do  zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Pragnie budować społeczeństwo obywatelskie, poprzez prowadzenie dialogu z organami władzy publicznej oraz instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dostępem do wymiaru sprawiedliwości, działaniami na rzecz dzieci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn.

 

SIEDZIBA

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wyszkowie, przy ul. Świętojańskiej 82A.

W Stowarzyszeniu można m. in. uzyskać pomoc w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz innej pomocy specjalistycznej, przygotowania i pisania pism procesowych, przygotowania pism do urzędów bądź organów administracji, towarzyszenia kobietom i matkom w rozprawach sądowych, kontaktach z ojcem dziecka, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości.

 

Osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju pomocy, jakiej potrzebują są przyjmowane przez osobę pierwszego kontaktu w celu zdiagnozowania występującego problemu oraz ustalenia formy pomocy indywidualnej bądź grupowej i wskazania specjalisty: prawnika, psychologa, specjalisty pracy z rodziną, mediatora, pracownika socjalnego, i innych.